ورود

عضویت

ماگفا معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در صفحه سیاست حفظ حریم خصوصی اصول محرمانگی اطلاعات و نیز راهکارهای ماگفا برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران توضیح داده شده است.